Vil du sætte dine reserveringer på pause?

Har du en reservering, du endnu ikke har fået besked om, er klar til dig, og som du ikke har mulighed for at hente på Hovedbiblioteket, når den er klar, vil det være en stor hjælp for os, hvis du sætter den på pause.

Det gør du ved at logge ind her på hjemmesiden, klikke dig videre ind på "Min side" og vælge "Brugerprofil".

Her klikker du på feltet "Reserveringer på pause", hvor du kan udfylde en start- og en slutdato efter eget ønske.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 5 dage inden perioden slår igennem. 

Den midlertidige lukning af Gentofte Bibliotekerne forlænget til og med den 28. februar.

Der er dog stadig mulighed for, helt ekstraordinært, at afhente reserverede bøger og aflevere materialer på Hovedbibliotek.

Læs mere om den ekstraordinære åbningstid her på hjemmesiden.